نسبت های لازم پروژه مالی(قسمت 3)

 

نسبت های دیگر:

1.      در صد تقسیم سود = سود سهام نقدی / سود خالص

2.      در صد نگهداری سود یا نسبت سرمایه گذاری مجدد سود =

افزایش سود انباشته / سود خالص  یا  ( یک – در صد تقسیم سود)

3.      نسبت سرمایه بری = دارائی های ثابت / فروش با استفاده از ظرفیت کامل

یعنی به ازاء هر یک ریال فروش چند ريال سرمایه لازم است

4.      نرخ رشد شرکت = افزایش فروش / فروش سال قبل یا

( فروش سال آتی – فروش سال جاری ) / فروش سال جاری

5.      افزایش مجموع دارائی ها = مجموع دارائی های فعلی ضربدر نرخ رشد

 

دو نسبت مهم دیگر:

1.      نرخ رشد داخلی = ((ROA) نسبت بازده دارائی ها ضربدر نرخ درصد نگهداری سود) /

( یک منهای (ROA) نسبت بازده دارائی ها ضربدر نرخ درصد نگهداری سود)

شرکت می تواند بدون هیچگونه تامین مالی خارجی فقط از محل افزایش سود انباشته

 تامین کند بعبارت دیگر تامین مالی خارجی مورد نیاز صفر است . افزایش مورد نیاز

 در دارائی ها دقیقا با افزایش در سود انباشته برابر است

2.      نرخ رشد پایدار یا نرخ رشد نهائی : ((ROE) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 ضربدر نرخ درصد نگهداری سود) / ( یک منهای ((ROE) نسبت بازده حقوق صاحبان

 سهام ضربدر نرخ درصد نگهداری سود)

این نسبت نشان میدهد که می توان به این نرخ رشد دست یافت بدون اینکه سهام جدید

منتشر شود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر کند.

نرخ بیشتر محتمل ترین نتیجه آن وقوع ورشکستگی خواهد بود

 

منابع:    

کتاب مدیریت مالی جلد 1 و 2  نوشته پی نوو  ترجمه دکتر علی جهانخانی و...

کتای مدیریت مالی نوین جلد 1 و 2 نوشته استفان رایس ترجمه دکتر علی جهانخانی و ....

کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی    دکتر فضل ال.. اکبری چاپ هفدهم انتشارات سازمان حسابرسی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید