فال حافظ

سالها   پیروی   مذهب    رندان    کردم             تا  بفتوای  خرد   حرص   بزندان   کردم

من  بسر منزل عنقا نه  بخود بردم   راه             قطع این  مرحله  با   مرغ سلیمان کردم

سایه ای بردل ریشم فکن ای گنج روان             که من این خانه بسودای تو ویران کردم

توبه کردم که  نبوسم  لب ساقی و کنون             می گزم لب  که چرا گوش به نادان کردم

شاهدفال

دیشب  به  سیل  اشک  ره خواب  میزدم             نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم

ابروی  یار   در   نظرو   خرقه    سوخته            جامی بیاد  گوشه  محراب میزدم

/ 0 نظر / 14 بازدید