نسبت های لازم پروژه مالی(قسمت اول)

نسبت های نقدینگی با نسبت های توان مالی کوتاه مدت:

1.      نسبت جاری = دارائی های جاری / بدهی های جاری

2.      نسبت آنی = (دارائی جاری – موجودی کالا ) / بدهی های جاری

3.      نسبت وجه نقد = وجه نقد / بدهیهای جاری

4.      نسبت سرمایه در گردش = سرمایه در گردش خالص / مجموع دارائیها

5.      دوره استقامت = دارائیهای جاری / متوسط هزینه عملیاتی روزانه

 

نسبت بدهی یا نسبت های گردش دارائی یا نسبت های مدیریت دارائی ها:

1.      گردش موجودی کالا = بهای تمام کالای فروش رفته / موجودی کالا

2.      متوسط دوره فروش موجودی = 365 / گردش موجودی کالا

3.      گردش حسابهای دریافتنی = فروش / حساب های دریافتنی

4.      متوسط دوره وصول مطالبات = 365 / گردش حسابهای دریافتنی

5.      گردش سرمایه در گردش خالص = فروش / سرمایه در گردش خالص

6.      گردش دارائیهای ثابت = فروش / خالص دارائیهای ثابت

7.      گردش دارائیها = فروش / مجموع دارائیها

 

نسبت های اهرمی یا نسبت های توان مالی بلند مدت :

1.      نسبت بدهی = ( مجموع دارئی ها – مجموع حقوق صاحبان سهام )/

مجموع دارئی ها

2.      نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا نسبت مالکانه = مجموع بدهی /

مجموع حقوق صاحبان سهام

3.      نسبت بدهی های بلند مدت = بدهی های بلند مدت /

(مجموع حقوق صاحبان سهام + بدهی های بلند مدت )

4.      نسبت دفعات پوشش هزینه بهره = EBIT ( سود قبل از بهره و مالیات) /

هزینه بهره

5.      نسبت پوشش نقدی هزینه بهره = EBIT  + هزینه استهلاک /

هزینه بهره

/ 0 نظر / 16 بازدید