کارآموزی

کارآموزی:

 1. انتخاب واحد کارآموزی ( در ترم یا تابستان) هنگام اعلام ، حداقل باید سه روز در هفته کلاس نداشته باشید . و 50 واحد درسی گذرانده باشید
 2. گرفتن فرم کارآموزی در موعد مقرر ( قبلا باید محل کارآموزی پیدا کرده باشید)
 3. موافقت مدیر گروه و استاد مربوطه با محل کارآموزی
 4. بردن فرم کارآموزی پس از امضاء به بخش کارآموزی و گرفتن نامه جهت ارائه به محل کارآموزی
 5. قبل از شروع کارآموزی بایستی فرم 7(فرم حضور و غیاب) توسط دانشجو تکمیل گردیده و از طرف محل کار امضاء و مهر شود، و نحویل مدیر گروه یا استاد مربوطه داده شود.( توجه در این فرم روزهای کارآموزی و مشخصات دانشجو بایستی بدقت پر شده همچنین آدرس و مشخصات محل کارآموزی و تلفن ثابت محل کارآموزی درج گردد . و توسط محل کار امضاء و مهر گردد. آدرس محل کارآموزی بدقت و صحیح قید گردد.شروع کارآموزی از زمانی است که فرم 7 تحویل استاد داده شده است .)
  1. تکمیل کلیه فرم ها توسط دانشجو پس از پایان کارآموزی و گرقتن امضاء با مهر
  2. تکمیل فرم نمره توسط استاد کارآموزی در محل کارآموزی
  3. پر کردن فرم گذراندن 240 / 360 ساعت کارآموزی از محل کارآموزی( یا نامه آن)
  4. تکمیل پروژه پایانی طبق دستور العمل زیر
  5. تحویل گزارش کارآموزی و پروژه پایانی و نامه 240/360 ساعت به گروه یا استاد مربوطه حداکثر تا 10 روز پس از پایان کارآموزی
  6. توجه : در صورت که هنگام مراجعه طبق برنامه اعلام شده دانشجو در محل کارآموزی نباشد غایب محسوب شده و کارآموزی تجدید میشود
  7. در هر روز حد اکثر 8 ساعت کارآموزی محاسبه میشود نه بیشتر
  8. روز های تعطیل جزء کارآموزی محاسبه نمیشود
  9. کارآموز حق گرفتن مرخصی از محل کار به هر دلیل ندارد.
  10. کارآموز بایستی قبل از شروع کارآموزی در جلسه توجیهی که از طرف کارآموزی اعلام میشود شرکت کند
  11. گزارش بهمراه فرم های تکمیل و امضاء و مهر شده در طلق و شیرازه باشد
  12. مسئولیت عدم رعایت نکات فوق بعهده دانشجو بوده و به تجدید دوره منجر میشود

   دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی

   دانشجویان باید در تنظیم گزارش کارآموزی ضمن توجه به کیفیت و ارزش علمی مطالب ، موارد ذیل را در تقسیم بندی و ترتیب آن رعایت نمایند

   1. جلد گزارش حاوی نام دانشگاه ، عنوان کارآموزی ، نام مدرس کارآموزی ، نام و نام خانوادگی دانشجو ، شماره دانشجوئی ، زمان انجام ( بصورت تاریخ شروع و تاریخ پایان ) و جلد بصورت تایپ کامپیوتری باشد
   2. 2.      صفحه اول :خلاصه گزارش دستی نوشته و حد اکثر یک صفحه باشد . این خلاصه باید کلیه مطالب گزارش را در بر گیرد (مهم)
   3. صفحه دوم : موضوع کارآموزی ، محل کارآموزی ، نام استادکار کارآموزی نام و نام خانوادگی دانشجو ، شماره دانشجوئی ، نیمسال اخذ واحد کارآموزی ، ادرس دقیق محل کارآموزی، تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره کارآموزی
   4. فهرست مطالب: شامل عنوان فصلهای کارآموزی ، و موضات مهم هر فصل با ذکر شماره صفحه

    

   فصل اول مقدمه

   در این فصا باید ضمن معرفی محل کارآموزی ، امکانات و تجحیزات و همچنین فرآیند های تولیدی یا خدماتی که در آن واحد برقرار است بطور مختصر بیان شود و بطور اجمالی خواننده با آنچه در فصلهای بعدی گزارش آمده آشنا کند.

    

   فصل دوم : هدف از تاسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات

   در این فصل هدف از تاسیس مجموعه ، مواد اولیه ، محصولات نهائی، و فرآورده ها و یا خدماتی که درآن واحد ارائه میشود و کاربرد آن به تفصیل بیان شود.

   از مجموعه های دیگر که بهمین منظور و با فن آوری متفاوت مشغول به کار هستند نام برده و یک مقایسه اجمالی بین آنها و واحد کارآموزی انجام شود . همچنین ار موسسات یا مراکز صنعتی که به نحوی از قبیل تامین کننده مواد اولیه ، تکمیل کننده یا مصرف کننده محصولات نهائی هستند نام برده شود

    

   فصل سوم : تشریح روند کار و فرآیند تولید یا ارائه خدمت

   در این فصل ضمن تشریح روند کار و خط تولید (در واحد های تولیدی) و چگونگی ارائه خدمات (در واحد های خدماتی) و وظایف قسمت های مختلف مجموعه بطور مختصر و وظایف قسمتی که کارآموز در آن است بطور مشروح آورده شود و ضمن مقایسه ای مختصر بین مشاهدات در مراحل عمل با آنچه در دوروس تئوری آموخته است ، موارد مشابه و یا اختلاف بررسی گردد.

   • در صورتیکه دانشجو پیشنهادات اجرائی یا طرحهای خاصی برای برطرف کردن مشکلات و بهبود روشهای بهره برداری از تجهیزات و کیفیت تولید دارد در این فصل ارائه نماید.
   • مباحث تئوری و محاسبات و تحقیقات موضوعی راجع به روند تولید و یا ارائه خدمات فنی و مهندسی که توسط دانشجو انجام گرفته است با ذکر مراجع و منایع در فصل می آید.

    

   فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

   در این فصل ضمن جمع آوری و نتیجه گیری از کل مطالب گزارش در صورتیکه پیشنهاداتی در خصوص بهبود و بهینه سازی قسمت های مختلف محل کارآموزی وجود دارد ذکر میشود.

   • نقشه ها و تصاویر و بروشور ها و جداول در صورت وجود با ذکر منیع در پایان فصل چهارم می آید.
   • گزارشات هفتگی در پایان گزارش آورده شود.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید