نمونه سوال اکسس - سه

نمونه سوال 3 از 8

یک برنامه اکسس به نام خودتان ایجاد کرده و دو جدول زیر را طراحی کنید:

جدول معرفی مشتری به نام MO

ردیف    تاریخ    کد    نام     نام خانوادگی       نام پدر      شماره شناسنامه      تاریخ تولد

کد ملی      موبایل      تلفن      شهر    آدرس    بایگانی      تاریخ سر رسید

جدول وام به نام vam

ردیف     تاریخ     کد        مبلغ وام        مبلغ قسط

دو جدول را بهم وصل کنید

مطلوبست:

1- یک کواری اصلی به نام asli بسازید که هر وقت کد دادیم خودش نام و نام خانوادگی را بیاورد. 2نمره

2- محاسبه مانده وام هر مشتری بر اساس کد بنام vm. دونمره

3- تهیه گزارش وام هر مشتری بر اساس کد به نام gvm. یک نمره

4- در یک کواری به نام kol: محاسبه جمع کل وام های پرداختی - میانگین وام های پرداختی - واریانس وام های پرداختی - انحراف معیار وام های پرداختی - حداقل  و حد اکثر وام های پرداختی را محاسبه کنید. دو نمره

5- در یک کواری به نام tv تعداد افرادی که وام گرفته اند را محاسبه کنید. یک نمره

6- یک ماکرو بایگانی به نام mc بسازید که هر وقت تیک بایگانی زدیم آن رکورد به بایگانی برود. دو نمره

7- لیست کسانی که قسط وامشان به تاخیر افتاده بر اساس بیشترین تاخیر به نام Tkh تهیه کنید. یک نمره

8- یک لیست (گزارش) به نام list تهیه کنید که در پایان آن جمع وام های پرداختی - جمع اقساط دریافتی و مانده بدهی وام مشتریان بیاید. یک نمره

 

/ 0 نظر / 23 بازدید